English - Baseldytsch
Glaini Weerterlischte uff der Basis vom Kinderbuech First thousand Words us em Usborne-Verlag

Die Lischte wird lauffend ergänzt und isch frei verfiegbar.

a  
acrobats Aggrobate
actor Schauspiiler
actress Schauspiilerin
aerial Antenne
airport Fluughaafe
alive lääbig
alphabet Alfabeet
ambulance Granggewaage
American football American Football
apple Epfel
apricot Barelleli
apron (Kuchi)Schuurz
aquarium Aquarium
archery Boogeschiesse
arm Arm
arrows Pfyyl
artist Mooler/Kinstler
astronaut Astronaut
aunt Dante
autumn Heerbscht/Speetlig/Spootjoor
axe Aggscht
b  
baby Buschi
back (not front) hinde
back (of body) Rugge
backpack Ruggsagg
bad schlächt - schlächter - schlächtescht
badge Abzaiche
badger Dachs
badminton Fääderball
bait Kyyder
baker Begg
ball Balle
balloon Baloon, Baleen
banana Banane
band Muusig
bandage Bandasche/Verband
bareback rider Rytter ooni Sattel
barge Kaan, Kään
barn Schyyre
barrel Fass
baseball Schlagball/Ball Brulé
basket (Komisioone)koorb, (Komisioone)keerb
basket Katzekeerbli
basket Koorb
basketball Koorbball
bat (animal) Fläädermuuus, Fläädermyys
bat (for sport) Schleeger
bath Baadkaschte, Baadkäschte
bathroom Baadstuube, Baadstuubene
battery Batteryy
beach Strand/Boord -> nur Fliss/Bäch
beads [bi:d] Grälleli
beak [bi:k] Schnaabel, Schnääbel
beans Boone
bear (Bruun)Bäär
bear Bäär
bear Yysbäär
beaver Biiber
bed Bett, Better
bedroom Schlooffstuube, Schlooffstuubene
bee Imbi/Imme
beehive Immestogg
belt Guurt
bench Bangg
bicycle Weeloo/Wello
big grooss - greesser - greescht
big dipper Achtibaan
big wheel Riiseraad
birds Veegel
bird's nest Voogelnäscht, Voogelnäschter
birthday Geburtsdaag
birthday cake Geburtsdaags Kueche, Kieche
birthday card Geburtsdaags Kaarte
biscuit Gutzi, Gutzi
bison Bison
black schwaarz
blind (for a window) Schalusyy
blow bloose
blue blau
board Daafele
boat Boot
boat Fischerboot
boat Segelboot
boiled egg haarti Aier
bolts Schruube
bone Gnoche, Gneche
bonfire (Gaarte)Fyyr
bonnet (of a car) Motorhuube
books Biecher
boot (of a car) Kofferruum
boots Stiifel
bottles Fläsche
bottom (not top) under/underscht
bottom (of body) Fuudi
bow Booge, Beege
bow tie Fliege
bowls Schissle
box Schachtle
boy Bueb
bread (e Laib) Broot
break verbräche
breakdown lorry Abschleppwaage
breakfast Moorgenässe
bricks (Bau)gletzli, (Bau)glotz, Bauhelzli
bricks Baggstai
bride Brut, Bryt
bridegroom Brytigamm
bridesmaid Brutjumpfere
bridge Brugg
broom Bääse
brother Brueder, Brieder
brown bruun
brush Bänsel/Bämsel, Bänsel/Bämsel
brush Biirschte, Biirschte
brush Hoorbiirschte, Hoorbiirschte
bucket (Sand)Kesseli
buckle Schnalle
budgerigar Wällesittich
buffers (train) Buffer
bulb (light) (Glie)biire
bull Stier
bus Buss
bus driver Busschooffeer
bush Busch/Gebisch
butcher Banggmaischter
butter Angge
butterfly Summervoogel, Summerveegel
button holes Gnopfloch, Gnopflecher
buttons Gnepf
buy kauffe
c  
cabbage Kaabis
café Kaffi
cage Keefig
cake Daarte, Daarte
calendar Kaaländer
calf Kalb, Kälber
camel Kameel, Kameeler
camera Fottiapperaat
canal Dyych
canary Kanarievoogel, Kanarieveegel
candle Keerze
candy floss Zuggerwatte
canoe Kanuu
cap Kappe
car (Persoone)Waage
car wash (Waage)Wäschaalaag
caravan Woonwaage
cardigan Wulletscheepli/Schlutti, Schluttene
cards Kaarte
carpenter Schryyner
carpet Deppig, Deppige
carriages Persoonewaage, Persoonewääge
carrier bag Komissionesagg
carrot (Gäle)riebli
carry draage
cart Handwaage, Handwääge
cassette tape Kassette
castle Buurg
cat Katz
catch fange
caterpillar Ruupe, Ruupene
cauliflower Bluemekool, Bluemekeel
CD (compact disc) Tsee-Dee
ceiling Biini
celery Sellery
cereal Fleggli, Fleggli
chair Stuel, Stiel
chairlift Sässelilift
chalk Gryyde
changing room Umklaidekabine
checkout Kasse
cheek Bagge
cheese Kääs
chef Koch
cherry Kiirsi
chest (body) Bruscht(kaschte)
chest of drawers Kummoode/Kumoode, Kummoode/Kumoode
chicken Giggeli
chicks Waiseli
children Kinder
chimney Kemmi
chin Kiini
chips Pommfryt
chocolate Schoggi
chop schyte (Holz hagge)
chopsticks (Äss)stääbli
Christmas day Wienacht
Christmas tree Wienachtsbaum, Wienachtsbaim
cinema Kino
circle (grais)rund, runder/rinder, rundscht/rindscht
circus Zirkus
clay Gnätti
clean suuber - syyberer - syyberscht
clementine Mandarynli
cliff Klippe
climb glättere
climbing Glättere
clock Uur
closed gschlosse
clothes Glaider
clouds Wulgge
clown Gloon, Gleen
coat Iiberzieer
cobweb Spinnbuppe/Spinnbuppele
cockerel Giggel, Giggle
coffee Kaffi
cold kalt - kelter - keltscht
colours Faarbe
comb Strääl
computer Kompjuter
cone Kaigel/kaigelfermig
control tower Kontrolduurm
cook koche
cooker Häärd, Häärd
cotton wool Wattebausch, Wattebaisch
country Land
cousin Guusäng, Guusäng
cow Kue, Kie
cowshed (Kue)stall, (Kue)ställ
crab Grabbe
crane Graane, Grääne/Graane
crawl graable
crayons (Mool)Gryyde, (Mool)Gryyde
cream Nyydel
crescent Halbmoond
cricket (sport) Grigget
crisps Tschipps
crocodile Kroggodil
crossing Fuessgängerschtraiffe
crutches Stegg (Stogg)
cry briele, hyyle
cube Wirfel
cubs (fox) Figgsli
cubs (lion) glaini Laie (glaine Lai)
cucumber Guggummere
cupboard Butzkaschte, Butzkäschte
cups Dassli/Dasse (sing. Dassli/Dasse)
curtain Vorhang, Vorhäng
cushion Kissi, Kissi
cut schnyyde
cycling Weeloo-/Wellofaare
d  
dance Danz/Danze
dance danze
dancers Dänzer
dark dunggel, dinggler, dinggelscht
daughter Dochter, Dechter/Dechtere
days Dääg (Daag)
dead dood
deck chair Liigestuel, Liigestiel
deer Hiirsch
dentist Zaandoggter
desk Phult, Phult/Philt/Philter/Schrybdisch, Schrybdisch
dew Dau
diamond Gaba
dice Wiirfel (Wiirfel)
difficult schwiirig
dig graabe
dinner Znachtässe
dirty dräggig
doctor Doggter, Deggter
dog Hund, Hind
dolls Ditti, Ditti
doll's house Dittihuus, Dittihyyser
dolphin Delfyyn
donkey Eesel
door Diire
door handle Diirfalle
downstairs unde
drawer Schuublaade, Schuublääde
drawing Zaichnig, Zaichnige
drawing pins Ryysnaagel, Ryysneegel
dress Glaid
dressing gown Moorgerogg, Moorgeregg
drill Boorer
drill Brässluftboorer/-hammer
drink dringge
drums Drummle
dry drogge
ducklings (jungi) Äntli
ducks Änte
dustbin Mischtkiibel, Mischtkiibel
duster Staublumpe, Staublimpe
dustpan Schyyfeli, Schyyfeli
duvet Deggbett, Deggbetter
e  
eagle Adler
ears Oore
earth Häärd
easel Gschtell (mit ere Daafele)
easy lyycht
eat ässe
egg Ai, Aier
eggs Aier, Ai
eight acht
eighteen achzää
elbow Ellebooge
elephant Elifant
eleven elf
empty läär
engine Motoor, Motoore
evening Oobe, Eebe
exercise Duurne
eye Aug
eyebrow Augebraue
f  
face Gsicht
face paints Gsichtsfaarbe (Gsichtsfaarb)
factory Fabrigg, Fabrygge
fairground (Herbscht)Mäss
fall umgheie/umfalle
families Famyylie, Famyylie
fancy dress Goschdyym, Goschdyym
far wyt, wyter, wytscht
farm Buurerei/Buurehoof, Buurereie/Buureheef
farmer Buur, Buure
farmhouse Buurehuus, Buurehyyser
fast schnäll
fat digg
father Babbe
Father Christmas Santiglaus, Santiglais
feathers Fäädere, Fäädere
felt-tips Filzstift, Filzstift
fence Haag, Heeg
few weenig, weeniger, weenigscht
field Waid, Waide (Fäld, Fälder)
fifteen fuffzää
fight kämpfe
file Fyyle/Fyyli, Fyylene
fingers Finger
fire engine Fyyrweerwaage, Fyyweerwääge
fireman Fyyrweermaa, Fyyrweermänner
fireworks Fyyrwäärgg, Fyyrwäärgg
first eerscht
fish Fisch, Fisch
fisherman Fischer, Fischer
fishing Fische
fishing boat Fischerboot
fishing rod Angle
five fimf
flag Faane, Fääne
flats Woonige (Woonig)
flippers Schwimmflosse, Schwimmflosse
floor Boode, Beede
flour Määl
flower bed Bluemebeet
flowers Blueme
fly Fliege
fog Nääbel
food Ässe
food Frässe
foot Fuess, Fiess
football Schutte
forest Wald, Wälder
fork (garden) Gaable, Gaable
forks Gaable, Gaable
four vier
fourteen vierzää
fox Fuggs, Figgs
fox cubs Figgsli
Friday Frytig
fridge Yyskaschte, Yyskäschte
fried egg Stierenaug/Blättliei
frog Fresch/Frosch, Fresch
frogman Froschmaa (Daucher)
front voorne
fruit Frucht, Fricht
frying pan Brootpfanne, Brootpfanne
full voll
g  
gloves, 39 Häntsche
good, 44 guet - besser - bescht
grandfather, 41  Groossbappe
grandmother, 41  Groossmamme
grass Graas, Grääser
green grien
grey grau
gun Gweer, Gweer
h  
hair Hoor
hairdresser Gwaffeer (Heerlifilzer)
hammer Hammer
hand Hand
handbag Handtääsche
handkerchief Naasduech, Naasdiecher
hard haart, heerter, heertscht
hat Huet, Hiet
hay Hai
haystack Haihuffe/Haistogg
head Kopf
hedge Lääbhaag, Lääbheeg
hedgehog Igel
hen house Hienerhuus, Hienerhyys
hens Hiener (sing. Huen)
hide verstegge
high hooch, heecher, heggscht
hill Hiibel, Hiibel
honey (e Glaas) Hoonig, Gleeser
hosepipe (Gaarte)Schluuch, (Gaarte)Schlyych
hot haiss
hot chocolate haissi Schoggi/haisse Gaggoo
husband Maa
i  
ice cream Glasse, Glasse
ice skates Schlittschue, Schlittschue
iceberg Yysbäärg, Yysbäärge
ice-skating Schlittschue faare
in dinne/inne
iron Glettyyse, Glettyyse
ironing board Glettibrätt, Glettibrätter
island Insle, Insle
J  
jacket Tschoope, Tscheepe
jam (e Glaas) Gomfi(dyyre), Gleeser
jars Gleeser, Gleesli
jeans Tschiins
jigsaw (puzzles) Zämmesetzerli
jogging Dschoogge
judge Richter
judo Juudo
juggler Schongleer
jump gumpe
jumper Kamisool, Kamiseeler
k  
kangaroo Kängeruu, Kängeruu
karate Karate
kennel Hundshuus/Hundehitte, Hundshyys/Hundehitte
kettle Wasserkocher, Wasserkocher
key Schlissel, Schlissel
kitchen Kuchi, Kuchene
kite Drach/Guggedrach, Drache/Guggedrache
kitten Kätzli/Byysi/Byyseli, Kätzli/Byysi/Byyseli
knee Gnei
knit strigge
knives Mässer, Mässer
l  
ladder Laitere
ladybird Gliggskääferli/Maryyekääferli
last letscht
laugh giigele
lawn mower Raasemaaier
leaves (one leaf) Bletter (sing. Blatt)
leek Lauch
left linggs, linggser, linggscht
leg Bai, Bainer
lemon Zydroone
lettuce Kopfsalaat
light häll
lightning Blitz
lips Lippe (Läffzge = vulg.?)
listen loose
logs Baumstämm
long lang, lenger, lengscht
lorry Sattelschlepper
lorry driver Laschtwaageschooffeer
low dieff
lunch Zimmis/Zmidaag(ässe)
m  
make mache
man Maa, Männer
many vyyl
map Kaarte, Kaarte
marbles Glugger, Glugger
market Määrt, Määrt
masks Laarve (Laarve)
mat Deppig oder Matte
matches Zindhelzli (Zindhelzli)
me yych/yy
meat Flaisch
mechanics Mechaaniker
medicine Medizyn
melon Meloone
milk (e Glaas) Milch, Gleeser
milk Milch
mirror Spiegel, Spiegel
mist Nääbel
mole Muulwuurf, Muulwiirf
Monday Määntig, Määntige
money Gäld
money box Spaarhaafe, Spaarhääfe
monkey Aff, Affe
moon Moond, Meend
mop Fluumer
morning Moorge, Meerge/Moorge
mother Mamme
mountain Bäärg, Bäärge
mouse Muus, Myys
mouth Muul, Myyler
mud Schlamm
mushroom Pilz, Pilz
my myy, myni
n  
nails Näägel (sing. Naagel)
nappy Windle, Windle
near nooch - neecher - neechscht
neck Hals
necklace Gralle
net Bääre, Bääre
new nei
newspaper Zytig, Zytige
night Nacht, Nächt
nightdress Nachthemmli, Nachthemmli
nine nyyni
nineteen nyynzää
nose Naase
notebook Heft, Hefter
numbers Zaale (Zaal)
nurse Pflääger, Pflääger
nuts Muetere
o  
oar Rueder, Rueder
oil Eel
oil tanker Eeltanker, Eeltanker
old alt, elter, eltscht
omelette Ammelette, Ammelette
one ains
onion Ziibele
open offe
opposite words Kunträäri Weerter
orange (colour) oorangsch
orange (fruit) Orangsche
orchard Baumgaarte
ostrich Strauss
out duss/dusse
oval ovaal
over iiber/iber
owl Yyle, Yyle
p  
paint moole
paint pot Faarbkiibel/Faarbkessel
painter Mooler
pants Slip
party Fescht, Feschter
path Wääg
peach Pfeersig
peas Äärbse/Äärbsli
pen Fillfäädere/Filli, Fillfäädere/Filli
pencil Ryssblei, Ryssblei/Ryssbleier
penknife Saggmässer
people Lyt
pepper Pfäffer
petrol Benzyyn
petrol tanker Tanklaschtwaage, Tanklaschtwääge
pick heerbschte/Beeri ablääse
pigeon Duube, Duube
pineapple Annanas
pink rosaroot
pizza Pizza
plane Fluugzyyg
plane Hoobel, Heebel
plank Brätt, Brätter
plaster Gips
plates Däller, Däller
platform Perron
play spiile
playground Spiilplatz, Spiilplätz
plough Pflueg, Pflieg
plum Zwätschge
pockets Hoosesagg, Hoosesägg
polar bear Yysbäär, Yysbääre
police car Schuggerwaage, Schuggerwääge
policeman Schugger
policewoman Schuggere
pond Weier, Weier
postman Brieffdrääger/Beschtler
potatoes Häärdepfel
pram Buschiwaage, Buschiwääge
present Groom/Gschängg(li), Greem/Gschängger
presents Greem/Gschänggli (Groom/Gschänggli)
pudding Desseer
puddle Glungge, Glungge
pull zie
pumpkin Kiirbis
puppets Marionnette, Marionnette
purple veielett
purse Gäldseggel/Boorpmenee
push stoosse
r  
racing car Rennwaage, Rennwääge
rain Rääge
rainbow Räägebooge
rake Räche, Räche
raspberry Himbeeri
read lääse
rectangle rächteggig
red root, reeter, reetscht
rice Ryys
riding Rytte
rifle range Schiessbuude, Schiessbuudene
right rächts
river Fluss, Fliss
road (Land)Strooss, (Land)Stroosse
rocks Felse, Felse
rolls (bread) Weggli
roof Dach, Dächer
rope ladder Stricklaitere, Stricklaitere
roundabout Resslirytti, Ressliryttene
run springe/renne
s  
salad Salaat, Saläät/Salääter
salami Salami
salt Salz
sandals Sandale
sandpaper Sandbapyyr, Sandbapyyrer
sandpaper Schlyffbapyyr, Schlyffbapyyr/Schlyffbapyyrer
sandpit Sandkaschte, Sandkäschte
Saturday Samschtig, Samschtige
saucers Dassedällerli/Dasseblättli/Underblättli
sausage Wirschtli
saw Säägi, Säägene
sawdust Sägmääl
scales Woog
scarecrow Voogelschyychi, Voogelschyychene
scarf Schaal, Schääl/Halsduech, Halsdiecher
school Schuel, Schuele
scissors Schäär, Schääre
screwdriver Schruubezieher
screws Schruube
seasons Jooreszyte (Jooreszyt)
seeds Soome/Seemli, Soome/Seemli
seesaw Gygampfi, Gygampfene
seven siibe
seventeen sibzää
sew naaie
shapes Foorme (Foorm)
shark Hai(fisch)
shavings (wood) Hoobelspeen (sing. Hoobelspoon)
shed Schopf, Schepf
sheep Schooff, Schooff/Scheeff
shirt Hemmli
shoelace Schuebändel
shoes Schue/Halbschue
short kuurz, kiirzer, kiirzescht/kiirzischt
shorts kuurzi Hoose/Duurnhoose
shoulders Schultere
signpost Wäägwyyser
sing singe
singers Sänger
sister Schweschter
sit sitze
six säggs
sixteen sächzää
skip sailigumpe
sky Himmel
sleep schlooffe
slow langsam
small glai, glainer, glainscht
smile schmellele
smoke Rauch
snail Schnägg, Schnägge
snake Schlang(e), Schlange
snow Schnee
soap Saiffi, Saiffene
socks Sogge, Sogge/Segge
sofa Kaanebee, Kaanebeer
soft waich
son Soon
soup Suppe, Suppe/Suppene
spade Sandschuufle, Sandschuufle
spade Spatte, Spatte
spinach Spinaat
sponge Schwumm, Schwimm
spoons Kochleffel (sing. Kochleffel)
spring Friejoor
square viereggig
squirrel Aicherli
stairs Stääge
star Stäärn 
star stäärnfeermig
stones Stai, Stai
straw bales Strauballe, Strauballe
strawberry Äärdbeeri
stream Bach, Bäch
street Strooss, Stroosse
sugar Zugger(schääleli)
summer Summer
sun Sunne
Sunday Sunntig, Sunntige
supper Znacht(ässe)
sweatshirt Drainingslyybli
sweep wische
sweet Dääffi/Däffeli
swings Ryttene (Rytti)
t  
table Dischli, Dischli
table tennis Dischtennis
tablecloth Dischduech, Dischdiecher
tacks Ryysneegel
tail Schwanz, Schwänz
take nää
talk schwätze
tanker Tanklaschtwaage, Tanklaschtwääge fir Milch
tanker (oil) Tanker, Tanker
tanker (petrol) Tanklaschtwaage, Tanklaschtwääge
tap (Wasser)haane, Hääne
tape measure Mässband
target Zyylschyybe, Zyylschyybe
taxi Taxi
tea Thee
teacher Leerere, Leerere
teapot Theegrueg, Theegrieg/Theehaafe, Theehääfe
teaspoons Theeleffel (Theeleffel)
teeth Zaan, Zeen
telephone Deelefoon/Deelifoon, Deelefeener/Deelifeener
telescope Fäärnroor, Fäärnreere
television Fäärnsee
ten zää
tennis Dennis
tents Zäält
thermometer Thermometer
thin dinn
think dängge
thirteen dryzää
three drei
throw wäärfe/schiesse
thumb Duume, Dyyme
Thursday Donnschtig, Donnschtige
ticket inspector Kondigggteer
ticket machine Byyljeet Automat
tie Grawatte
tiger Diiger
tights "Strumpfhosen"
tiles Blättli
tins Biggse
tissues Diechli
toast greeschtet Broot
toes Zeeche
toilet WC
toilet paper WC-Bapyyr
tomato Dommaate
tongue Lälli
tool box Wäärggzyygkischte
toothbrush Zaanbiirschtli
toothpaste Zaanpaschta Duube, Zaanpaschta Duubene
top oober/ooberscht
tortoise Schildgrott, Schildgrotte (Schildgrett)
towel Badduech, Baddiecher
toys Spiilsache
toyshop Spiilzyyglaade
tractor Draggtoor
traffic Lights Liechtsignaal/Aample
trailer Uffliiger
train (Yysebaan)Zuug
train driver Loggifierer
trainers Duurnschue
travel Raise
tray Blaatoo/Dablett
tree Baum, Baim
trees Baim (Baum)
triangle dreieggig
tricycle Dreiraad, Dreireeder
trolley, 35  Komisioonewäägeli/Yykaufswäägeli
trousers, 39  Hoose (Plural)
trumpet Drumpeete, Drumpeete
trunk Rissel
T-shirt (kurzärmliges) Lyybli
Tuesday Zyschtig
tummy Buuch, Byych
tunnel Dunnel
turkeys Wältschhaan, Wältschhään
twelve zwelf
twenty zwanzig
two zwai
tyre Bnee, Bnee
u  
umbrella (Rääge)schiirm
umbrella Sunneschiirm
uncle Unggle
under under
upstairs oobe
v  
vacuum cleaner Staubsuuger, Staubsuuger
van Liiferwaage, Liiferwääge
vegetables Gmies, Gmies/Gmieser
vest Underlyybli
vet Dierdoggter, Dierdeggter
vice Schruubstogg
video Video(band), Video(bänder)
village Doorf, Deerfer
w  
wait waarte
waiter Källner
waiting room Waartstuube, Waartstuubene
waitress Frelain/Frailain
walk lauffe
walking stick Stägge
wall Wand, Wänd
wardrobe Glaiderkaschte, Glaiderkäschte
wash wäsche
washbasin Brinnli
washing machine Wäschmaschiine, Wäschmaschiine
washing powder Wäschbulver, Wäschbulver
wasp Wäschpi
wastepaper bin Bapyyrkoorb, Bapyyrkeerb
watch (Armband)uur, (Armband)uure
watch luege
water Wasser
waterfall Wasserfall
watering can Spritzkanne
water-skier Wasserschyy
waves Wälle, Wälle
weather Wätter
wedding day Hochzyt, Hochzyte
Wednesday Mitwuch, Mitwuche
wet nass - nesser - nessischt
whale Waal
wheel Raad, Rääder
wheelbarrow Gaarette, Gaarette
wheelchair Rollstuel, Rollstiel
whistle Pfyffe, Pfyffene
white wyss
wife Frau
wind Wind
windmill Windmiili, Windmiilene
window Fänschter
wing Fägge/Fliigel
winter Winter
wolf Wolf, Welf
woman Frau, Fraue
wood Holz
workbench Wäärggbangg
workshop Wäärggstatt
worm (Rääge)Wuurm, (Rääge)Wiirm
write schryybe
y  
yacht Säägelboot
yellow gääl
yoghurt Joghuurt
z  
zebra Zebra
zip Ryssverschluss
zoo Zolli
 

 

ohne © Familie Iff-Fäs, Oberbipp, 02.09.07